Dolomity - historie

Dolomity byly osídleny již před 8000 lety. Dokládá to nález na na planině Mondeval nedaleko Cortiny ve výšce 2000 m nad mořem, kde byly pod převisem mohutné skály nalezeny ostatky kmenového náčelníka nebo nejlepšího lovce. V muzeu v městečku Selva di Cadore můžeme spatřit tyto tělesné ostatky a pohřební dary.

Římané označovali obyvatele Alp za Réty, jejich etnický původ však není zcela jasný. V 1.století před naším letopočtem se ještě Římanům nedařilo plně si podmanit tuto oblast, úspěchu dosáhli až za císaře Augusta, kdy vojevůdci Tiberius a Drusus obsadili všechna hlavní údolí Dolomit. V 1.století našeho letopočtu byli obyvatelé oblasti Trenta uznáni za římské občany.

V době stěhování národů (polovina 1.tisíciletí) byla oblast stejně jako celá Itálie sužována nájezdy Hunů, Ostogótů a Langobardů i dalších germánských kmenů.

V historii tohoto kraje měla velkou úlohu církev, takže i Dolomity byly zataženy do bojů o moc mezi Guelfy a Ghibelliny(boje mezi přívrženci papeže a přívrženci císaře). Na konci 13.století se biskupové dostali pod nadvládu Habsburků a rakouského císaře.

V 15.století se začíná kraj Dolomit dělit na oblasti s různým politickým vlivem. Centrální severní oblast spravují rakouští Habsburkové a dominantním jazykem se stává němčina. Oblast Cadore a Trenta zůstává pod benátskou nadvládou. Toto rozdělení pak sehrálo úlohu v 1.světové válce.

V 18.století přišel na krátkou dobu do Dolomit Napoleon. V té době objevil Déodat de Dolomieu zvláštní horninu, která byla po něm pojmenována a věhlas o kráse místního kraje se začal šířit po Evropě. Do Dolomit přijíždí první návštěvníci, hlavně z řad Angličanů.

Ve 20.století zasáhly negativně tento kraj urputné boje 1.světové války, jejichž výsledkem bylo ustanovení nových hranic mezi Rakouskem a Itálií, která byla posunuta severněji tak, že celé území Dolomit se nachází na italském území.